Frågor och Svar

Hur pålitliga är era prognoser?

Man skulle kunna likna våra prognoser vid en “superteknisk" analys som grundar sig i ett stort antal klassiska  analysverktyg, lägger till nya verktyg och sedan viktar och relaterar dessa (med hjälp av AI) till marknadens beteende. Våra prognoser är därför så noggranna de kan bli med hjälp av modern teknik - det faktum att de "inkluderar" i stort sett alla klassiska analysmetoder gör de bättre än en enskilt klassisk teknisk analys.

Vad är grunden till er prognostid?

Vi tillhandahålla prognoser för traders med olika tidshorisonter och positionsbyte – från medelkort (ca en vecka) till medellång (ca 3-6 månader).

P.g.a. aktiemarknadens natur och oförutsägbara makrohändelser (t.ex. en plötslig ränteändring eller utgången av ett OPEC-möte) kan kortare prognoser vara mindre pålitliga. Vår tjänst är ex. vis. inte avsedd för "daytraders".

Vad betyder siffrorna i tabellerna?

De värden som visas i tabellen är prognoser för den kommande perioden för respektive instrument. Instrumentet kommer självklart att fluktuera under tiden men värdena återspeglar trenden samt sannolikheten för trenden för det aktuella instrumentet. Huvudsiffran beskriver hur mycket instrumentet kan ändra sig och sannolikhetsvärdet kan liknas spänningen i fjädern som försöker skjuta iväg instrumentet åt det hållet.

Det är viktigt att åter poängtera att prognoserna visar trenden som kan uppfyllas både före- eller efter förväntad tid med olika magnitud. Det är därför extra viktigt att vara uppmärksam och kontrollera avvikelser m.h.a. snäva "stop-loss" .

Hur färgsätts cellerna?

Att gå igenom olika tabeller är en tidskrävande process. För att accelerera processen och lättare få överblick över tabellerna färglägger vi varje cell där grön (i olika intensitet) refererar till en prognos på uppgång och röd (i olika intensitet) till en tro på nedgång.

Vad är grunden till ert val av marknader/instrument?

Vi använder Alfazen själva dagligen för vår aktiehandel. Valet av marknader och instrument har därför i första hand varit baserat på våra egna behov.

Vem ansvarar om era prognoser slår fel?

Vi tillhandahåller endast prognoser som ska användas som komplement till övrig finansiell information. Vi utgår ifrån att våra användare är väl medvetna och insatta i riskerna med aktiehandel innan de använder sig av vår tjänst.

Alfazen tar inget som helst ansvar för varken våra användares vinster eller förluster. Alla transaktioner sker således på egen risk.

 

Om era prognoser stämmer - varför dela med sig?

Ursprungligen byggde vi alfazen  för eget bruk och hantering av våra egna portföljer. Men eftersom framtagningen av prognoserna inkl. underhåll av systemet kräver stora resurser valde vi att erbjuda tjänsten till allmänheten. Vi kan på så sätt dels täcka delar av våra kostnader och dels utöka vår omsättning.

Eftersom vi är själva aktiva användare av alfazen är vi måna om systemets kvalitet och är restriktiva vad gäller spridningen av prognoserna -  det sker alltid under kontrollerade former.

Hur påverkas marknaden av era prognoser?

Det behövs väldigt stora volymer för att påverka marknaden. Vi erbjuder endast analys för bolag med större omstättnig för att dels vara oberoende av marknadspåverkan pga rekommendationer och dels för att dessa kan blankas direkt eller via hävstångsprodukter.